W związku z tym, że szkolenia nie są zajęciami sportowymi ale podczas nich występuje znaczny wysiłek fizyczny zalecamy przeprowadzenie badań  w Specjalistycznej Przychodni Sportowej. Uczestnik, rodzic lub opiekun prawny Uczestnika podpisując powyższe zasady bezpieczeństwa oświadcza, że bierze pełną odpowiedzialność za ocenę stanu swojego zdrowia lub osoby, nad którą sprawuje opiekę prawną. Ocena ta powoduje dopuszczenie lub wykluczenie z uczestnictwa w szkoleniach.

Zasady bezpieczeństwa  i uczestnictwa w szkoleniu SWAT CONSULTING

Zajęcia Pierwszej Szkoły Krav Maga w Kielcach  nie są zajęciami  rekreacyjno- sportowymi, nie są formą rekreacji ruchowej ani inną formą aktywnego wypoczynku rekreacyjno- sportowego. Pierwsza Szkoła Krav Maga w Kielcach prowadzi zajęcia szkoleniowe według programu autorskiego na bazie doświadczeń własnych i programów szkół walki i samoobrony mających swoją siedzibę w Izraelu. Pierwsza Szkoła Krav Maga w Kielcach jest projektem szkoleniowym firmy SWAT CONSULTING Wojciech Poniewierski  www.swat-consulting.com.

 

 1. Uczestnik zobowiązany jest do całkowitego podporządkowania się zasadom bezpieczeństwa podczas zajęć. Uczestnik zobowiązany jest do dbania o bezpieczeństwo własne i osób z którymi ćwiczy. Narażanie innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, jest karane karą pozbawienia wolności (art. 160 § 1 k.k.)
 2. Uczestnik zobowiązany jest do dbania o higienę osobistą, utrzymywania swego ubioru, obuwia i sprzętu treningowego w należytej czystości i porządku.
 3. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach osobom chorym, kontuzjowanym, z podejrzeniem obrażeń wewnętrznych oraz osobom, które w czasie poprzedzającym zajęcia uległy wypadkom mogącym spowodować obrażenia groźne dla ich życia i zdrowia.
 4. Uczestnik ma obowiązek zgłosić Instruktorowi jeżeli ma jakiekolwiek schorzenia lub/i doznał kontuzji na innych zajęciach i w innych okolicznościach, także związanych ze sportem, sportami walki, sztukami walki, systemami walki.
 5. Uczestnik ma bezwzględny obowiązek poinformować Instruktora jeżeli jest świadomym nosicielem choroby, która podczas treningu może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia lub życia innych uczestników szkolenia.
 6. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach  pod wpływem alkoholu, środków odurzających i dopingujących. Osoby nie przestrzegające tego punktu tracą bezwarunkowo statut uczestnika i są usuwane ze szkolenia. Zabrania się stosowania podczas zajęć powyższych środków.
 7. Uczestnik podczas szkolenia musi zachować szczególną uwagę i dyscyplinę oraz wykonywać tylko polecenia Instruktora prowadzącego zajęcia.
 8. Jeżeli Uczestnik podczas zajęć dozna urazu, kontuzji lub źle się poczuje musi natychmiast zgłosić to Instruktorowi prowadzącemu. Obowiązek taki mają również inne osoby partner ćwiczące z tą osobą.
 9. Opuszczenie miejsca szkolenia przez Uczestnika podczas zajęć musi być zgłoszone Instruktorowi.
 10. Rozgrzewka jest integralną częścią zajęć. Uczestnik opuszczający rozgrzewkę nie może uczestniczyć w dalszej części zajęć, chyba że wykona odpowiednie ćwiczenia wskazane przez Instruktora.
 11. Każdy Uczestnik ćwiczy proporcjonalnie do swoich możliwości. Uczestnik może przerwać sesję treningową
  w dowolnym momencie, musi jednak zgłosić to Instruktorowi.
 12. Sprzęt ochronny i treningowy służący Uczestnikom podczas zajęć musi być zaakceptowany przez Instruktora.
 13. Instruktorzy prowadzący zajęcia nie biorą żadnej odpowiedzialności prawnej za wykorzystanie nabytych umiejętności i informacji podczas szkolenia.
 14. Dyscyplina finansowa jest jednym z warunków uczestnictwa w szkoleniach. Płatności za szkolenia regulowane są na pierwszy zajęciach nowego miesiąca z góry. Osoby które nie wniosły opłaty nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.
 15. Uczestnik nie jest objęty żadnym ubezpieczeniem wykupionym przez organizatora szkolenia. Instruktorzy posiadają ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Uczestnik we własnym zakresie może samodzielnie nabyć odpowiednie ubezpieczenie.