R e g u l a m i n

korzystania z Sali Treningowej SWAT CONSULTING, Sandomierska 250 25-330 Kielce

1.

§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z Sali Treningowej oraz urządzeń,

przyrządów i sprzętu sportowego, stanowiących jej wyposażenie, w celu zapewnienia

bezpieczeństwa uczestnikom zajęć szkoleniowych.

§ 2. Wszyscy uczestnicy zajęć odbywających się w Sali Treningowej

zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania jego

postanowień.

§ 3. Sala Treningowa, zwana dalej Salą jest obiektem służącym do

prowadzenia programowych zajęć szkoleniowych.

§ 4. Korzystanie z Sali, jej urządzeń sportowych i sprzętu odbywać się może jedynie w

grupach, w formie zajęć zorganizowanych, i wyłącznie pod bezpośrednią opieka i nadzorem

nauczyciela, instruktora lub trenera, w czasie i terminach określonych w harmonogramie zajęć.

§ 5 Prowadzący zajęcia zobowiązani są zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki

odbywania zajęć. W szczególności prowadzący zajęcia jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć sprawdzić czy stan techniczny sprzętu sportowego, wyposażenia oraz instalacji elektrycznej, nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników zajęć.

§ 6 Prowadzący zajęcia czuwa, aby uczestnicy zajęć swoim zachowaniem, sposobem

wykonywania ćwiczeń czy korzystania z urządzeń, przyrządów i sprzętu nie stwarzali

zagrożenia dla siebie i innych uczestników zajęć.

§ 7. Uczestnicy zajęć oraz prowadzący zajęcia zobowiązani są do przestrzegania zasad

punktualnego rozpoczynania oraz kończenia zajęć. Uczestnicy spóźniający się nie będą

dopuszczani do zajęć.

§ 8. Korzystanie z urządzeń sportowych, przyrządów i sprzętu może się odbywać tylko

zgodnie z ich przeznaczeniem i pod kierunkiem oraz nadzorem osoby prowadzącej zajęcia.

2.

§ 9. Uczestnicy szkoleń oraz pozostali użytkownicy obiektu uczestniczący w zajęciach

zobowiązani są do:

1) bezwzględnej zmiany obuwia z zewnętrznego na obuwie przeznaczone do zajęć

sportowych,

2) zmiany odzieży na strój sportowy,

3) zachowania czystości i porządku w Sali i innych częściach obiektu,

4) po zakończeniu zajęć pozostawienia sprzętu i urządzeń w stanie uporządkowanym.

§ 10. Na terenie Sali zabrania się:

1) wnoszenia alkoholu, środków odurzających, środków wybuchowych i innych

niebezpiecznych środków i przedmiotów,

2) picia alkoholu,

3) zażywania środków odurzających,

4) palenia tytoniu,

5) używania źródeł otwartego ognia,

6) pozostawiania wartościowych przedmiotów w szatni. (Przedmioty takie należy

pozostawić w depozycie u prowadzącego zajęcia. SWAT CONSULTING nie ponosi

odpowiedzialności za rzeczy nie zdane do depozytu).

§ 11. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo

naruszające porządek publiczny lub niniejszy Regulamin nie mogą mięć wstępu na teren

Sali i będą z niej usuwane.

§ 12. Uczestnicy zajęć winni niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu wszelkie zaistniałe

podczas zajęć wypadki i kontuzje, a także uszkodzenia sprzętu i urządzeń.

§ 13. Każdy użytkownik obiektu jest zobowiązany, w razie wystąpienia zagrożenia

bezpieczeństwa osób korzystających z Sali lub bezpieczeństwa mienia, powiadomić

Biuro SWAT CONSULTING oraz – w razie potrzeby – Policje, Państwową Straż Pożarną,

Pogotowie Ratunkowe i przystąpić do akcji ratowniczej.

§ 14. Za szkody na terenie Sali powstałe z winy umyślnej uczestników zajęć lub na

skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa odpowiadają uczestnicy oraz prowadzący

zajęcia.

§ 15. Klucze do Sali pobiera wyłącznie prowadzący zajęcia zgodnie

z planem zajęć. Kod do alarmu jest kodem jednorazowym wydawanym tylko prowadzącemu zajęcia.

§ 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r.